Krasnale-archiwum
bird
sun

Krasnale-archiwum

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec

 

„Dzień Dziecka


 Realizowany od 31 maja do 04 czerwca 2021r.

 Dziecko:

- potrafi współdziałać podczas zabawy,

- próbuje nazwać czynności wykonywane przez dzieci przedstawione na ilustracjach,

- próbuje opisywać wygląd dzieci przedstawionych na ilustracjach, dostrzega ich różnorodność

- wykonuje wspólnie z dziećmi z grupy laurkę dla misia,

- śpiewa hymn przedszkolny,

- wspólnie bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych,

- bierze aktywny udział w zabawach ruchowych z piłką

- dostrzega wyraźne różnice porównując dwie ilustracje,

- segreguje przedmioty według cech jakościowych,

- liczy i porównuje liczebność zbiorów w zakresie min. 3,

- grupuje przedmioty według ich liczebności,

- porównuje liczebność zbiorów: dużo, mało, tyle samo

uważnie słucha krótkich utworów literackich

- rozpoznaje i nazywa wybrane kolory,

- podczas rysowania próbuje prawidłowo trzymać narzędzie kreślarskie,

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

 

 

            „Ile nóg ma stonoga?”

Realizowany od 7 do 11 czerwca 2021r.

Dziecko:

 

- wypowiada się pełnymi zdaniami na temat ilustracji przedstawiającej  łąkę

- rozpoznaje i nazywa środowiska przyrodnicze z najbliższego otoczenia (np. łąkę)

- rozróżnia poznane rośliny i zwierzęta żyjące w środowisku łąki,

- potrafi naśladować usłyszane dźwięki,

- tworzy kompozycje plastyczną z gotowych elementów techniką origami z kół

uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści,

- odpowiada na pytania dotyczące treści utworu,

- opisuje przedstawioną ilustracje,

- bierze udział w zabawach na podstawie treści utworu literackiego,

- porównuje liczebność zbiorów,

- liczy w zakresie 5,

- aktywnie bierze udział w zabawie muzyczno-ruchowej,

- zgodnie bawi się z kolegami i koleżankami z grupy

- wykonuje prace techniczną – pacynkę według podanej instrukcji

- uczestniczy w zabawie organizowanej w formie opowiastki ruchowej,

- dzieli podane wyrazy na sylaby
- zna wygląd i środowisko życia pszczoły,

- układa obrazki historyjki obrazkowej w logicznie pasujące ciągi,

- opowiada treść obrazków historyjki obrazkowej,

- stosuje określenia: teraz, najpierw, potem

 

 

            „Słoneczne lato”

 Realizowany od 14 do 18 czerwca 2021r.

 

Dziecko:

 

- aktywnie bierze udział we wspólnych zabawach

- słucha poleceń nauczyciela,

- wykonuje ćwiczenia ruchowe

- nazywa typowe zjawiska atmosferyczne: pada deszcz, śnieg, świeci słońce, wieje wiatr, burza itp.

- posługuje się w wypowiedziach określeniami dotyczącymi pogody,

- próbuje ilustrować charakter muzyki ruchem.

- aktywnie bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych w jez. angielskim,

- śpiewa piosenki w jez. angielskim,

- uczestniczy w zabawie ruchowej

- segreguje obiekty według podanego kryterium

- przelicza w zakresie 5,

- dzieli zbiór na podzbiory,

- liczy i porównuje liczebność zbiorów

- naśladuje wysłuchane na nagraniu odgłosy łąki,

- śpiewa 2-zwrotkową piosenkę podczas zabawy

- opowiada treść obrazków historyjki obrazkowej,

- łączy przyczynę ze skutkiem,

- stosuje określenia: teraz, najpierw, potem,

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

 

 

            „Jedziemy na wakacje”

 Realizowany od 21 do 30 czerwca 2021r.

Dziecko:

 

- porównuje wielkości: długi, krótki,

- próbuje budować dłuższe wypowiedzi na określony temat,

- rozpoznaje niektóre środki transportu, np. samochód, samolot, autobus, rower, itp.

- potrafi nazywać i wskazać na obrazku określone środki lokomocji,

- tworzy prace plastyczną według wzoru

- słucha krótkiego wiersza i wypowiada się na jego temat,

- odpowiada na proste pytania dotyczące wysłuchanego utworu,

- rozpoznaje i nazywa środowiska przyrodnicze z najbliższego otoczenia – las,

- zna podstawowe zasady szanowania przyrody,

- aktywnie bierze udział w zabawach ruchowych

- uważnie ogląda prezentacje multimedialną,

- rozpoznaje na ilustracjach krajobraz górski,

- opisuje charakterystyczne cechy krajobrazu górskiego,

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez N.

- przestrzega reguł zabawy

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – Maj

 

"Mój dom"

Realizowany od 05 maja do 07 maja 2021r.

Dziecko:

- potrafi współdziałać podczas zabawy,

- dobiera dwa jednakowe lub różniące się jednym szczegółem obrazki

- wypowiada się pełnymi zdaniami,

- opowiada, co znajduje się na ilustracji,

- rozpoznaje najbliższą okolicę
- wskazuje budynek przedszkola, plac zabaw

- stosuje określenia wielkości: mały- duży, wysoki-niski

- - umie nazwać swój kraj, w którym mieszka

- rozpoznaje melodię hymnu narodowego

- rozumie, ze należy odnosić się z szacunkiem do symboli narodowych

- wie, ze Warszawa jest stolicą Polski

- uważnie ogląda filmik edukacyjny,

- wypowiada się na temat symboli narodowych,

- wypowiada się pełnymi zdaniami,

- słucha wypowiedzi innych,

- rozpoznaje flagę narodową

 

"Na wiejskim podwórku"

Realizowany od 10 do 14 maja 2021r.

Dziecko:

- wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją nauczyciela

- wypowiada się pełnymi zdaniami na temat ilustracji, nazywając zwierzęta  i ich domy

- uważnie słucha krótkich utworów literackich,

- zadaje pytania do treści wysłuchanego tekstu,

- rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt hodowlanych, np. krowa, kura, koń

- składa kartkę zgodnie z instrukcją nauczyciela

- uważnie ogląda prezentację multimedialną

 

"Idziemy do zoo"
Realizowany od 17  do 21 maja 2021r.

Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt egzotycznych

- tworzy wyklejanki z wykorzystaniem różnego rodzaju materiały plastycznego

- bezpiecznie posługuje się klejem

segreguje obiekty według podanego kryterium

- rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod ,za, przed, i ich używa

-przelicza w zakresie ,

- łączy takie same elementy – wykonuje kare pracy.

 

"Dla mamy i taty"

Realizowany od 24 do 28 maja 2021r.

Dziecko:

- wyraża swoje uczucia do rodziców i bliskich

- opowiada o swojej rodzinie

- wykonuje upominki okolicznościowe dla bliskich

- czerpie radość z obdarowywania innych

- rozpoznaje i próbuje  nazywać własne uczucia: radość, smutek, złość

- aktywnie bierze udział we wspólnych zabawach

- słucha poleceń nauczyciela,

- próbuje dokładnie wykonać ćwiczenia grafomotoryczne używając chwytu pisarskiego

- zna imion rodziców i rodzeństwa oraz dziadków

- klasyfikuje obiekty według podanych kryteriów,

-  liczy i porównuje liczebność zbiorów

- potrafi grupować przedmioty według ich liczebności

- uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze śpiewem,

- prezentuje taniec i piosenkę dla mamy

- wie, jak należy zachować się podczas nagrania

 

 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na kwiecień

 

Kolorowe witaminy”

Realizowany od 26 do 30 kwietnia 2021r.

 

Dziecko:

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych proponowanych przez nauczyciela,

- potrafi współdziałać podczas zabawy,

- wykonuje ćwiczenia gimnastyczne według poleceń nauczyciela.

- wie, co wpływa na zdrowie człowieka,

- wypowiada się pełnymi zdaniami i słucha wypowiedzi innych,

- uzupełnia brakujące elementy rysunku tak, aby utworzył logiczną całość.

- wie, że jedzenie warzyw i owoców ma pozytywny wpływ na zdrowie człowieka,

- wie, że należy zachować umiar w jedzeniu słodyczy,

- rozpoznaje i nazywa wybrane owoce i warzywa,

- tworzy prace plastyczną metodą wyklejania z papieru kolorowego,

- sprawnie posługuje się klejem

- poznaje właściwości produktów przez bezpośrednie doświadczenia sensoryczne,

- przygotowuje kanapkę według zasad zdrowego odżywiania,

- przestrzega zasad higieny podczas przygotowania kanapek,

- wypowiada się na określony temat

Podkategorie