Pajace
bird
sun

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE na styczeń

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawcze – dydaktyczne STYCZEŃ

Temat kompleksowy: : WESOŁE FERIE ZIMOWE

Realizowany od 17 do 28 STYCZNIA 2022r

- „Ślizgawka” – zabawa dydaktyczna; wzbogacenie słownictwa  o nazwy popularnych sportów zimowych na podstawie wiersza  H. Ożogowskiej.

-  „Wesoła zima” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem granatowego brystolu i białej kredy.

- „Ach, ta zima!” – zabawa słowna; usprawnienie mięśni warg na podstawie wiersza J. Suchorzewskiej.

-„Zimowe zabawy na śniegu” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie umiejętności współdziałania.

- „Bałwankowa rodzina” - zabawy przy piosence;

- „Zimo, baw się z nami!” – zabawa dydaktyczna; zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu na podstawie  opowiadania K. Iłakowiczówny „Śnieżki”.

- „Ciekawa zima” – zabawy badawcze; poznanie właściwości śniegu i lodu.

- „Dziecięcy aerobic”- zabawy ruchowe z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

- „Biała zima” – zabawa dydaktyczna; słuchanie wiersza H. Ożogowskiej

 „Kto to?”

- „Bałwankowa rodzina” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek pastelowych.

- „Bałwanki” – zabawa matematyczna; doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym.

- „Z górki na pazurki” – zabawa tematyczna; wzbogacenie czynnego słownika dzieci o nazwy sportów zimowych i osób je uprawiających.

- „Zimowe baśnie” – zabawa dydaktyczna; wprowadzenie  w świat symboli charakterystycznych dla zimy na podstawie baśni H. Ch. Andersena „Królowa Śniegu”.

- „O śnieżnych bałwankach i płatkach śniegu” – zabawa dydaktyczna; kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania E. Wagner. 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

 

Nasza mała Ojczyzna 

realizowany od 02 do 05 listopada 2021r

 - „Niski i wysoki -porównujemy bloki” zabawa dydaktyczna poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, rozwijanie umiejętności matematycznych, porównywanie wielkości budynków, posługiwanie się określeniami „wysoki -niski”.

- „W którym budynku mieszkam?” zabawa dydaktyczna, określenie liczby sylab w słowie.

- „Zbuduj dom z…” zabawa konstrukcyjno-matematyczna, budowanie domów z określonej liczby klocków, porównywanie ich wysokości.

  - „Moja okolica” – zabawa dydaktyczna, poznanie różnych rodzajów domów, poszerzenie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci, uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście.

-  „Gdzie ty mieszkasz?” -  rozmowa kierowana na podstawie wiersza i ilustracji.

- „Domowe sprzęty” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie dzieci z wybranymi urządzeniami elektrycznymi, rozwiązywanie zdolności manualnych, rozwijanie pamięci wzrokowej, nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej. „Pralka” – praca plastyczna

 

 

Mój dom – Polska

realizowany od 08-12 listopada 2021r.

„Warszawa stolicą Polski” -zabawa dydaktyczna poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu.

-„Legendarna syrenka ” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence; kształtowanie zdolności opowiadania bajek; rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce.

- „Poznaję symbole narodowe” – zabawa matematyczna, przeliczanie symboli narodowych; rozpoznawanie symboli narodowych; rozbudzanie postaw patriotycznych.

- „Różne oblicza Polski” zabawa dydaktyczna poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce, rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody polskiej.

- Rozmawiamy o wolności” zabawa dydaktyczna usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”.

- Mały Polak, przedszkolak” słuchanie piosenki i rozmowa na temat jej treści, ilustracja ruchowo-rytmiczna do piosenki, zabawa kołowa z piosenką.

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

GRUPA II „Pajace”

Temat: W przedszkolu

 • wdrażanie do życia w grupie społecznej przez naukę wspólnej zabawy, uczestniczenie w zajęciach z całą grupą, utrwalanie imion koleżanek i kolegów
 • poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- mycie rąk po zabawie i przed posiłkiem
 • poznanie zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu ogrodowego i zabawek oraz nauka ich przestrzegania
 • rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach w sali
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych, zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu
 • aktywność plastyczna:

Temat: Nasze przedszkole

 • utrwalanie umiejętności ustawiania się w kole
 • wyjaśnienie do czego potrzebne są znaczki w przedszkolu, określanie miejsc, w których się znajdują, rozpoznawanie własnego znaczka
 • „Dwa klocki to też para”- umiejętność tworzenia par z różnych elementów konstrukcyjnych
 • rozumienie potrzeby używania zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam
 • budowanie poczucia przynależności grupowej
 • rozpoznawanie kształtu koła i nazywanie go
 • poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu- nabywanie szacunku do pracy innych ludzi
 • wdrażanie do współistnienia w grupie społecznej przez naukę przestrzegania reguł zabawy, współpracę oraz stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • aktywność plastyczna „Moje przedszkole”

Temat: Jestem bezpieczny

 • poznanie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię
 • kształcenie umiejętności dzielenia się przestrzenią z innymi osobami
 • zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabawy
 • „Moje ciało”- zabawy utrwalające nazwy części ciała
 • kształtowanie umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy
 • posługiwanie się określeniami: góra, dół
 • poszerzanie słownika dzieci o słowa: przejście dla pieszych, zebra, chodnik, jezdnia, światła
 • zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych
 • poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku
 • aktywność plastyczna: „Sygnalizator świetlny”- naklejanie kolorowych kół w odpowiednie miejsca na sygnalizatorze
 • „Dotknij i zgadnij”- zabawa kształtująca zmysł dotyku, rozwijanie wyobraźni

Temat: Pomocna dłoń

 • kształtowanie umiejętności nazywania różnych elementów naszego ubioru
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież
 • tworzenie sytuacji sprzyjających aktywności fizycznej
 • nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu
 • kształtowanie umiejętności układania historyjki obrazkowej według kolejności zdarzeń
 • rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci
 • poznanie pracy policjanta, numeru alarmowego
 • uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na taki sam wygląd
 • ćwiczenie motoryki małej
 • poznanie zawodu lekarza, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza
 • poznanie zawodu strażaka
 • „Jaki jest płomień”- określanie cech płomienia, rozwijanie umiejętności wypowiedzi na dany temat
 • aktywność plastyczna „Lizak policyjny”- wydzieranka.