Wiewiórki
bird
sun

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne Luty

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter y, Y, b B, r, R.

 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.

 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.

 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

 • Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.

 • Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.

 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.

 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.

 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.

 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne Styczeń

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się – zgodnego z porą roku.

 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku.

 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.

 • Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.

 • Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.

 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

 • Poznanie obrazu graficznego cyfr 4 i 5.

 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.

 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.

 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.

 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.

 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.

 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne Grudzień

 

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.

 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej (kolejność czynności).

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

 • Wprowadzenie liter k, K, u, U; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne Listopad

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.

 • Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne Październik

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.

 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.

 • Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.

 • Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.

 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego.

 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

 • Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.

 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami