Pszczółki
bird
sun

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne Styczeń 2022 r.

STYCZEŃ 2022 r.

 

•poznanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku,

•wzbogacenie doświadczeń estetycznych, poznawanie nowej techniki plastycznej, wzbogacenie wiedzy na temat kalendarza u jego znaczenia,

•poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji, pobudzanie zmysłów,

•rozumienie sensu informacji podanych w formie uproszczonych rysunków (przepis na ciasto),

•rozwijanie ogólnej ruch sprawnościowej,

•nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,

•poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku,

•wyrabianie zdolności twórczych dzieci,

•reagowanie na ustalone reguły,

•utrwalanie nazw dni tygodnia,

•rozumienie czasu pojęcia przez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy pór roku,

•utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,

•rozwijanie sprawności manualnej,

•utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabawy zimowej,

•rozwijanie słuchu fonematycznego,

•zdobywanie doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie techniki malowania pastą do zębów,

•wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków,

•rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego,

•stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających wypowiadania się,

•rozwijanie rozwijanie mowy,

•reagowanie ruchem na dźwięki różnej długości i wysokości,

•rozwijanie umiejętności wokalnych, •zapoznanie z pracą leśnika,

•rozwijanie sprawności fizycznej,

•rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla środowiska leśnego,

•tworzenie zbiorów na podstawie podanych cech,

•rozwijanie umiejętności umiejętności rachunkowych, trwale znajomości figur geometrycznych,

•rozwijanie rozwijanie kompetencji społecznych-zachęcanie do poznawania innych i opowiadania o sobie na forum grupy,

•kształtowanie poczucia przywiązania i szacunku do starszych,

•rozwijanie rozwijanie kompetencji społecznych pamięci i uwagi,

•rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na określony temat,

•orientowanie się jakie jakie istnieje pokrewieństwo w rodzinie,

•rozwijanie rozwijanie logicznego myślenia,

•ćwiczenie orientacji na kartce papieru,

 

                        17.01-28.01.2022 r. WESOŁE FERIE ZIMOWE ;)

 

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne Grudzień 2021 r.

GRUDZIEŃ 2021 r.

 

• wprowadzenie pojęć: troskliwość, współpraca;

• poznanie obyczajów świątecznych;

• poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

• nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

• poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

• kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

• posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

• poznanie liczby 4 i 5;

• kształtowanie umiejętności liczenia, przeliczania w dostępnym zakresie oraz operowanie liczebnikami porządkowymi;

• kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;

• kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

• rozwijanie słownika czynnego dziecka w zabawach słowotwórczych;

• rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

• rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

• rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

• zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

• rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, kolęd i pastorałek oraz tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

• rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

• kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

• kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne Listopad 2021 r.

LISTOPAD 2021 r.

 

• aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

• wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

• wdrażanie do przestrzegania zasad fair play podczas zabaw z elementem rywalizacji

• rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką

• budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody

• kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej

• budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny

• budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką

• budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody

• kształtowanie pożądanych postaw ‒ postawy patriotycznej

• budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny

• budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach

• wdrażanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

• zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „T”, „t”

• doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5

• dodawanie i odejmowanie na konkretach (typu: 2 i 3 ile to?; bez wprowadzenia pojęć „dodawanie” i „odejmowanie”)

• wdrażanie do poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych

• doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat • rozwijanie sprawności grafomotorycznej

• rozwijanie słuchu fonematycznego • rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski • wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy

• zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „L”, „l”

• wdrażanie do czytania

• kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar

• zaznajamianie z miejscami (Kraków, Warszawa, Toruń), postaciami, wydarzeniami historycznymi mającymi ważne znaczenie dla naszego kraju

• rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania

• rozwijanie logicznego myślenia przez odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

• zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „U”, „u”

• kształtowanie poczucia czasu – wskazywanie zmian, co było dawniej, co jest dziś, jak zmienił się świat

• wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań

• zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „K”, „k”

• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

• wdrażanie do czytania globalnego

 

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne Październik 2021

PAŹDZIERNIK 2021 r.

 

• Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

• Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

• Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

• Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.

• Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.

• Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

• Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;

• Nauka piosenek i pląsów.

• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

• Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

• Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

• Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

• Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

• Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

• Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

• Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień 2021 r.

WRZESIEŃ 2021 r.

 

• wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo;

• zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem;

• poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;

• poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej; podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

• nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

• nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;

• poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

• poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów i koleżanki;

• poznanie sposobów spędzenia wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy; rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy;

• poznawanie portretu jako dziedziny sztuki; poznanie zasad działania prostego aparatu fotograficznego;

• poznanie zawodów w otoczeniu dziecka – poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji; uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nich pracy;

• poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak;

• nazywanie narzędzi i przyborów codziennego użytku;

• rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;

• kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

• posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;

• kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;

• rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach;

• rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

• rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

• rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);

• rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie); odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a; wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;

• zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;

• rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenki Planeta dzieci, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

• wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, podczas jazdy samochodem; poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych;

• rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi; poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;

• poznanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997); kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy;

• poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania doświadczeń chemicznych itp.;

• kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

• dostrzeganie regularności; konstruowanie rytmów 2-, 3-elementowych; poznanie układów figur geometrycznych; utrwalenie nazw figur geometrycznych;

• kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.